Zadzwoń lub napisz

            

🦋 DZIEŃ DZIECKA 🦋

Z KODEM : DZIENDZIECKA5

RABAT 5 % 

Regulamin Przedsprzedaży

REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY W SKLEPIE


www.2sport.pl

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Przedsprzedaż organizowana za pośrednictwem Sklepu www.2sport.pl.
 2. Organizatorem Przedsprzedaży jest TEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286569, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Pyskowicka 14, 41-807 Zabrze, NIP: 6262692048, REGON: 277901263, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@2sport.pl, numer telefonu: +48 662230167.
 3. Przed zakupieniem Produktu Przedsprzedażowego Uczestnik zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień.
 4. Przedsprzedaż prowadzona jest w sklepie internetowym 2sport.pl oraz Marketplace Allegro.pl.

  §2

DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Przedsprzedaży.
 2. SKLEP – sklep internetowy Organizatora działający pod adresem www.2sport.pl.
 3. PRZEDSPRZEDAŻ (PRE-ORDER) – treści prezentowane na stronie internetowej Sklepu stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Uczestników, odnoszące się do Produktów w Przedsprzedaży i umożliwiające złożenie na nie Zamówienia przed ich premierą.
 4. PRODUKT W PRZEDSPRZEDAŻY – Produkt przyszły, oznaczony na stronie internetowej Sklepu hasłem „przedsprzedaż”, dla którego Czas Realizacji Zamówienia określony jest w jego opisie.
 5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Uczestnika Przedsprzedaży stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu w Przedsprzedaży z Organizatorem, składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni, na którą składa się czas kompletowania Zamówienia oraz jego dostarczenia przez przewoźnika w miejsce wskazane przez Uczestnika Przedsprzedaży w Formularzu Zamówienia.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA (KOSZYK) – formularz dostępny na stronie internetowej www.2sport.pl umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie.
 8. OGRANIZATOR – TEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286569, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Pyskowicka 14, 41-807 Zabrze, NIP: 6262692048, REGON: 277901263, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@2sport.pl, numer telefonu: +48 662230167.
 9. UCZESTNIK PRZEDSPRZEDAŻY – każdy klient Sklepu, który wyrazi chęć udziału w Przedsprzedaży i zakupi Produkty Przedsprzedażowe.

 

 §3

ZASADY PRZEDSPRZEDAŻY

 1. Przedsprzedażą objęte są Produkty oznaczone na stronie internetowej Sklepu hasłem „przedsprzedaż”.
 2. Udział w Przedsprzedaży jest dobrowolny, a Uczestnik ma prawo brać udział w Przedsprzedaży (w okresie jej obowiązywania) wielokrotnie pod warunkiem, że każdorazowo spełnieni warunki niniejszego
 3. Zamówienia za Produkty Przedsprzedażowe można składać przez stronę internetową Sklepu.
 4. Zamówienia, składane przez Uczestników w ramach Przedsprzedaży, realizowane są według kolejności ich składania. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Uczestników w ramach Przedsprzedaży w przypadku wyczerpania się limitu danego Produktu.
 5. W sytuacji anulowania Zamówienia, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, Uczestnik otrzymuje niezwłocznie zwrot środków za zakupiony Produkt. Zwrot dokonywany jest tym samym sposobem jakim Uczestnik dokonał płatności za Produkt.
 6. Do umów sprzedaży, których przedmiotem są Produkty Przedsprzedażowe, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu https://2sport.pl/regulaminy .
 7. Czas Realizacji Zamówienia wskazany w opisie Produktu Przedsprzedażowego jest terminem jedynie przybliżonym, ma charakter informacyjny i może ulec zmianie (wydłużeniu lub skróceniu) z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 8. Zamówienia składane w ramach Przedsprzedaży zrealizowane są tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika na rachunku bankowym Organizatora.

  §4

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Przedsprzedaży mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Przedsprzedaż - reklamacja” lub na adres mailowy: sklep@2sport.pl.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Przedsprzedaży.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe zgłaszającego.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację. 

 §5

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Przedsprzedaży jest Organizator. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestnika Przedsprzedaży będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej między Organizatorem i Uczestnikiem, której przedmiotem jest Produkt w Przedsprzedaży - zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz polityką prywatności Sklepu https://2sport.pl/politykaprywatnosci .
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zakupienie Produktów Preorderowych w Sklepie.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podstawy prawne żądania Uczestnika:
  • dostęp do danych – art. 15 RODO,
  • sprostowanie danych – art. 16 RODO,
  • usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
  • ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
  • przeniesienie danych – art. 20 RODO,
  • sprzeciw – art. 21 RODO,
  • cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 4 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@sport.pl
 6. W sytuacji wystąpienia przez Uczestnika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Organizator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Organizator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Uczestnika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  §6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skrócony opis zasad Przedsprzedaży może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego typu mają charakter jedynie informacyjny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy regulaminu Sklepu https://2sport.pl/regulaminy, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. W razie nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
 2. Wszelkie spory wynikłe z Przedsprzedaży między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
[WIDGET-WZ]
Sklep internetowy Shoper.pl